QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CAO BẰNG

 

UBND TỈNH CAO BẰNG

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

QUY CHẾ

Quản lý vận hành và sử dụng Cổng thông tin giao dịch thương mại điện tử tỉnh Cao Bằng

(Ban hành kèm theo Quyết định số  81/QĐ-SCT ngày  16   tháng 5  năm 2018

của Sở Công Thương  Cao Bằng)

 
   

 


CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 1. Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên hoạt động trên Trang thương mại điện tử Cao Bằng (viết tắt Trang TMĐT Cao Bằng) tại địa chỉ www.caobangtrade.vn

          2. Các Thành viên, các thương nhân, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia giao dịch trên Trang TMĐT Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung Quy chế;

          3. Tất cả các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Ban Quản trị Trang TMĐT Cao Bằng phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế của Trang TMĐT Cao Bằng.

          Điều 2: Những quy định chung

          1. Trang Thương mại Điện tử Cao Bằng www.caobangtrade.vn

          Trang TMĐT Cao Bằng do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng xây dựng và phát triển với tên miền là: www.caobangtrade.vn

          2. Thành viên Trang TMĐT Cao Bằng: Là các Thương nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Trang TMĐT Cao Bằng và được Ban quản trị chính thức công nhận thông qua hình thức xét duyệt hồ sơ, cho đăng sản phẩm lên Trang giao dịch của Trang TMĐT Cao Bằng.

          - Thành viên có trách nhiệm thực hiện Quy chế này;

          - Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Trang TMĐT Cao Bằng và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ Trang TMĐT Cao Bằng cung cấp hoặc liên quan đến Trang TMĐT Cao Bằng.

          3. Địa chỉ giao dịch: www.caobangtrade.vn

          Điều 3. Lĩnh vực hoạt động của Trang TMĐT Cao Bằng.

          - Quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ trên Trang TMĐT Cao Bằng và cung ứng dịch vụ mà Pháp luật cho phép;

          - Việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website thương mại điện tử còn phải chịu sự điều chỉnh của các quy định pháp luật liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đó.

          - Thành viên không được phép đăng tin mua bán các hàng hóa, cung ứng dịch vụ vi phạm thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm, Ban quản trị sẽ có những hình thức ngăn chặn cụ thể theo khoản 2 mục 5. Quy trình giao dịch:

          - Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên, khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp (chủ yếu do chủ gian hàng và khách hàng liên hệ giao dịch với nhau):

          * Cách 1: Thanh toán trước online bằng thẻ ATM nội địa theo trình tự sau:

          - Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

          - Bước 2: Khách hàng thanh toán trước cho chủ gian hàng;

          - Bước 3: Chủ gian hàng kiểm tra và chuyển hàng;

          - Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

          * Cách 2: Thanh toán trước offline thông qua bưu điện, chuyển khoản (internet banking, ngân hàng, ATM);

          - Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

          - Bước 2: Khách hàng thanh toán cho chủ gian hàng trước thông qua hình thức chuyển khoản;

          - Bước 3: Khách hàng xác nhận đã thanh toán;

          - Bước 4: Chủ gian hàng nhận tiền, thông báo và chuyển hàng;

          - Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng

          * Cách 3: Thanh toán sau (COD):

          - Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

          - Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (qua điện thoại, tin nhắn, email);

          - Bước 3: Chủ gian hàng xác nhận thông tin khách hàng;

          - Bước 4: Chủ gian hàng chuyển hàng;

          - Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán;

          Điều 4. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo an toàn giao dịch: 

          - Mọi hoạt động giao dịch chủ yếu là do chủ gian hàng với khách hàng, người tiêu dùng tự liên hệ thực hiện.

          - Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng cung cấp cho Người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trên Trang TMĐT Cao Bằng, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.

          - Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng ràng buộc các cá nhân, thương nhân, doanh nghiệp khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Ban quản trị kiểm duyệt thông tin của các nhân, thương nhân, doanh nghiệp đăng ký mở gian hàng và kiểm duyệt việc đăng hàng hóa và cung cấp thông tin để người tiêu dùng tiến hành giao dịch. Những nội dung, hàng hóa, dịch vụ nào không phù hợp hoặc chưa phù hợp, Ban quản lý sẽ không cho phép đăng lên Sàn giao dịch;

          - Người tiêu dùng có thể tham khảo các thông tin liên quan đến các cá nhân, thương nhân, doanh nghiệp mở gian hàng bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ như: tên gian hàng, điện thoại liên lạc, địa chỉ…để Người tiêu dùng trực tiếp liên lạc và thực hiện các giao dịch trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ;

          - Người tiêu dùng có thể phản ánh ý kiến của mình liên quan đến sản phẩm tới Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng, Ban quản trị sẽ ghi nhận lại những phản ánh của Người tiêu dùng và có phản hồi đối với các ý kiến của Người tiêu dùng;

          Điều 5. Quản lý thông tin xấu:

          a) Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trang TMĐT Cao Bằng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

          b) Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên Trang TMĐT Cao Bằng đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn và cập nhật trên Website.

          c) Thành viên không sử dụng dịch vụ của Trang TMĐT Cao Bằng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang TMĐT Cao Bằng hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước Pháp luật.

          d) Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Trang TMĐT Cao Bằng cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Trang TMĐT Cao Bằng trong bản Quy chế này.

          e) Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Trang TMĐT Cao Bằng dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Trang TMĐT Cao Bằng.

          Điều 6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên Trang TMĐT Cao Bằng:

          Khi thực hiện các giao dịch trên Trang TMĐT Cao Bằng, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

          Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng quan địa chỉ email: caobangtrade@gmail.com. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Trang TMĐT Cao Bằng;

          Tuy nhiên Ban quản trị Trang TMĐT Cao Bằng sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

 

          Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thành viên:

          1. Quyền của thành viên:

          a. Đối với các thành viên tham gia Trang TMĐT Cao Bằng sẽ được miễn phí gian hàng/1 năm, các năm tiếp theo tùy theo yêu cầu của các thành viên.

          b. Thành viên sẽ được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên trang TMĐT Cao Bằng. 

          c. Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên trang TMĐT Cao Bằng. 

          d. Thành viên sẽ được cán bộ của Trang TMĐT Cao Bằng hướng dẫn để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên trang TMĐT Cao Bằng. 

          e. Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho trang TMĐT Cao Bằng trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Cổng thông tin TMĐT Cao Bằng www.caobangtrade.vn

            2. Nghĩa vụ của thành viên:

          a. Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán, chào mùa trên Trang TMĐT Cao Bằng;

          b. Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

          c. Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

          d. Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

          e. Thông báo kịp thời cho Trang TMĐT Cao Bằng về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;

          f. Cung cấp cho Trang TMĐT Cao Bằng và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp;

          g. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Trang TMĐT Cao Bằng. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;

          h. Không sử dụng dịch vụ Trang TMĐT Cao Bằng vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Trang TMĐT Cao Bằng hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

          i. Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Trang TMĐT Cao Bằng cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Trang TMĐT Cao Bằng trong bản Quy chế này;

          k. Không được hành động gây mất uy tín của Trang TMĐT Cao Bằng dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Trang TMĐT Cao Bằng.

          Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của trang TMĐT Cao Bằng: 

          1. Quyền của Trang TMĐT Cao Bằng:

          a. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Cổng thông tin tin TMĐT Cao Bằng nêu ra.

          b. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên trang TMĐT Cao Bằng . Các chính sách này sẽ được công bố trang TMĐT Cao Bằng.

          c. Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho trang TMĐT Cao Bằng không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì trang TMĐT Cao Bằng  có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

          d. Trang TMĐT Cao Bằng có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các quy định của trang TMĐT Cao Bằng hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên trang TMĐT Cao Bằng.

          e. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên trang TMĐT Cao Bằng liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của trang TMĐT Cao Bằng.

          f. Trang TMĐT Cao Bằng có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu trang TMĐT Cao Bằng phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho trang TMĐT Cao Bằng trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của trang TMĐT Cao Bằng, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

          g. Trang TMĐT Cao Bằng giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên trang TMĐT Cao Bằng theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “trang TMĐT Cao Bằng ” và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của trang TMĐT Cao Bằng. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

          h. Trang TMĐT Cao Bằng giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của trang TMĐT Cao Bằng và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

          2. Nghĩa vụ của trang TMĐT Cao Bằng: 

          a. Trang TMĐT Cao Bằng chịu trách nhiệm xây dựng sàn giao dịch TMĐT bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động trang TMĐT Cao Bằng trong điều kiện và phạm vi cho phép.

          b. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên trang TMĐT Cao Bằng.

          c. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Cổng thông tin tin TMĐT Cao Bằng ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia trang TMĐT Cao Bằng.

          d. Trang TMĐT Cao Bằng sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của trang TMĐT Cao Bằng và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Cổng thông tin tin TMĐT Cao Bằng không phải chịu trách nhiệm liên đới.

          e. Trang TMĐT Cao Bằng là sản giao dịch thương mại điện tử để người bán và người mua liên lạc, gặp nhau giao dịch thương mại. Tất cả các giao dịch trên Trang TMĐT Cao Bằng như mua hàng hóa, thông tin, sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán. Trang TMĐT Cao Bằng hoàn toàn không liên quan đến họat động mua bán này, và không chịu trách nhiệm gì về tranh chấp xảy ra giữa các bên.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 

          Điều 9. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các dịch vụ của trang TMĐT Cao Bằng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải giữa các bên. Nếu sau 30 ngày các Bên không giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải thì mọi tranh chấp nẩy sinh giữa trang TMĐT Cao Bằng và thành viên phải được đưa ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tại Hà nội để phân xử. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là quyết định có giá trị cuối cùng.

          Điều 10. Trang TMĐT Cao Bằng có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên trang TMĐT Cao Bằng  cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 11. Địa chỉ liên lạc chính thức của Trang TMĐT Cao Bằng:

          Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Cao Bằng

          Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

          Email: caobangtradecb@gmail.com

          Điện thoại: 02063 855 379; 

        Điều12 . Giao cho Văn phòng Sở có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo đúng nội dung Quy chế này.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Ban Quản trị để tổng hợp ý kiến, báo cáo Giám đốc Sở xem xét để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.