GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

-       Khiếu nại của Người mua

Người mua có quyền gửi khiếu nại qua email đến Người bán, đồng thời gửi email cho Ban quản trị. Nội dung khiếu nại yêu cầu Người bán giải quyết thắc mắc/khắc phục/bồi thường trong trường hợp sản phẩm, dịch vụ do Người bán cung cấp không đảm bảo về số lượng, chất lượng, đặc tính kỹ thuật như các thông tin đã công bố trên Sàn TMĐT hoặc các nội dung khác liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên.

-       Khiếu nại của Người bán

Người bán có quyền gửi khiếu nại qua email đến Người mua, đồng thời gửi email cho Ban quản trị. Nội dung khiếu nại yêu cầu Người mua giải quyết thắc mắc/khắc phục/bồi thường trong trường hợp từ chối nhận hàng, nhận hàng nhưng chậm chễ thanh toán hoặc các nội dung khác liên quan đến thỏa thuận giữa hai bên.

-       Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa Người mua và Người bán do hai bên thỏa thuận và phải ghi lại bằng văn bản. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa hai bên, Người mua hoặc Người bán có quyền đưa vụ việc ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật.

-       Giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Ban quản trị

Ban quản trị sẽ theo sát vụ việc và đôn đốc, hướng dẫn Người bán và Người mua giải quyết tranh chấp, khiếu nại nhằm đạt được sự thỏa thuận giữa hai bên. Tùy theo tính chất và mức độ của tranh chấp, khiếu nại Ban quản trị sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người mua hoặc Người bán để giải quyết.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm cụ thể qui chế này hoặc vi phạm qui định của pháp luật, Ban quản trị có quyền đóng tài khoản thành viên vi phạm, đồng thời phối hợp đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo qui định của pháp luật.

Khiếu nại của Người mua hoặc Người bán sẽ được Ban quản trị ghi nhận và được hồi đáp chậm nhất trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc và sẽ được xử lý một cách hiệu quả chậm nhất trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc.